გრავიოლა კიბოს წინააღმდეგ

????????? ??????? ?? ??????"Cancer Letters" ?? 2012 ???? ????????? ??????? ??????????????? ??????? "Graviola: A novel promising natural-derived drug that inhibits tumorigenicity and metastasis of pancreatic cancer cells in vitro and in vivo through altering cell metabolism"???? ???????? ????????? ????? ????????????. ???????? ????????, ??? ???????? ??????? ????????? ??????? ?????????? ????? ??????????? ???????? ?????????? ????????? ????.

??????????? ??????????? ????????? ????? ????????????? ????????? ?????? ?????????????, ??? ?????? ???????????.

?????????? ???????????, ??? ?????????? ???? ??? ???? ????????? ??????????? ?? ?????????? ????? ???????? ?????????? ?????????. ????????? ????????????? ?????????? ??????? ?????????? ?? ?????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ?????? ???? ?????????? ?????? ????????, ??? ???????? ????? ?????????? ????? ???????? ???????? ???????????? ??????????? (?????????). ???? ???????????? ??????? ????? ?????????? ?????? ?????????????, ?? ?????? ???????????. ???????? ????????? ?????????? ????? ????????? ?????, ???? ????????? ????????????? ?? ????????? ??????????? ???????? ?????????? ????????? ?????????? ??????????? ????. ?? ???????????? ???????, ????????????? ???????? ????? ????? ????????? ????? ?? ?????????? ???????????.

???????? ??????? ??????? ???????

Nutrition and Cancer ?????????? ?????????? ????????????????? ??????????????? (phytochemicals) ?????????. ?? ?????????? ???????? 2011 ???? ??????? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????? ?? ????????? ????????????????. ?? ???????? ???????? ???-?? (Virginia Tech) ?????????? ???????????, ??? ????????? ??????? ????????? ??????? ????????? ????????? ??????? ????? ?????????? ????????? ???? ??????? ??????? ?????????? ?????????? ??????.

???????????, ???????? ???? ?????? ???????????? ???????? ????????? ??????? ?????????, (200 ??. ??????? ????? ????? ??????), ????????????? ???????? ??????? ????? ????????? ????? ?????????. ???????, ????????? ?????????? ????? ????????? ????? ????????? 32 %- ??.

????????? ?????????? ?? ????????????? ????? ????? ????????????? ??????????

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center-? ?????? ????????? ???????????????? ?????????? ?????????. ????? ????? ????????? ?????, MSKCC ?????????? ?????????? ??? ???????? ??????? ????? ????????, ???????? ??????? ????????? ?? ????? ???????? ????????? ????????? ???????????.????????? ?????? ?????????? ????????? ????????? ???????? (herpes simplex virus-1) ?? ???? ???????? ??????????? ???????????.

 

?????:

Memorial- Sloane Kettering Cancer Center.com, "Graviola"
http://www.mskcc.org/cancer-care/herb/graviola

PubMed.gov, Nutrition and Cancer. 2011; 63(5):795-801. "Selective growth inhibition of human breast cancer cells by graviola fruit extract in vitro and in vivo involving downregulation of EGFR expression." Dai and Hogan, et al.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21767082

PubMed.gov, Cancer Letters. 2012 Oct 1; 323(1):29-40. "Graviola: a novel promising natural-derived drug that inhibits tumorigenicity and metastasis of pancreatic cancer cells in vitro and in vivo through altering cell metabolism." Torres, et al.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22475682

PubMed.gov, Journal of Ethnopharmacology. 1998 May; 61(1):81-3. "Effect of the extract of Annona muricata and Petunia nyctaginiflora on Herpes simplex virus."
Padma P, et al.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9687085

Springer.com, "Antinociceptive and Anti-Inflammatory Activities of the Ethanol Extract of Annona muricata L. Leaves in Animal Models." International Journal of Molecular Science. 2010 May 6; 11(5):2067-78. De Sousa OV, et al.
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-211-45295-0_24

?????????